Præsentation af den nye og forbedrede pensionsordning

logo

NY OG FORBEDRET PENSIONSORDNING 

Veterinærsygeplejerskernes pensionsordning forbedres pr. 1. juli 2016

Med den nye overenskomst og de mere klare indmeldelsesregler for vores overenskomstaftalte pensionsordning, fik vi mulighed for at indlede forhandlinger med Nordea Liv & Pension om en forbedret pensionsaftale.

Vi har haft et meget konstruktivt forhandlingsforløb med Nordea Liv & Pension, og vi og vores pensionsmægler RTM, som primært har forestået forhandlingerne, er meget tilfredse med det opnåede forhandlingsresultatet.

Forbedringerne vedrører især den basisforsikringspakke, som indgår som en del af jeres pensionsordning, og ændringerne er bl.a. begrundet i de væsentlige ændringer i sociallovgivningen, som blev gennemført for et par år siden, samt at tiden var løbet fra betingelserne og dækningsniveauerne i den gamle ordning.

Målet med forbedringerne er, at vi ønsker at sikre vores medarbejdere det bedst mulige økonomiske sikkerhedsnet ved længerevarende sygdom / mistet erhvervsevne, ved dødsfald eller ved kritiske sygdomsdiagnoser, og det mener vi, at vi opnår med den meget forbedrede firmapensionsaftale.

Hvad betyder forbedringerne

Tab af erhvervsevne

Ændringen der vedrører forbedringer af forsikringsdækningen ved tab af erhvervsevne. 

En af årsagerne til ændringen af denne dækning er, at der i 2013 blev gennemført nye lovgivninger og indført nye regler for personer med nedsat erhvervsevne. Især er det de nye regler med krav om ressource- og jobafklaringsforløb for personer med nedsat erhvervsevne, som har nødvendiggjort at pensionsordningen skal have et bedre dækningsniveau.

Pensionsordningen i Nordea Liv & Pension er pr. 1. juli 2016 udvidet med en særlig tillægsdækning, som kommer til udbetaling, hvis du mister erhvervsevnen og så efterfølgende bliver indplaceret i et ressource- eller jobafklaringsforløb.

Tillægsdækningen til din ”normale” forsikringsdækning ved tab af erhvervsevne udgør et beløb på 174.900 kroner (2016) om året, og ydelsen udbetales udover den forsikringsydelse, du har som din forsikringsdækning ved tab af erhvervsevne, og hvis du efter fratrædelsen indplaceres i et ressource- eller jobafklaringsforløb.

Målet med vores forsikringsdækning ved tab af erhvervsevne er, at sikre dig en indtægt på niveau 80 – 100 % af hidtidig indtægt, hvis du bliver syg og mister din erhvervsevne, og det gælder uanset hvilken situation man måtte lande i efterfølgende, forudsat at erhvervsevnen er nedsat med mindst halvdelen. Du kan dog aldrig få tilkendt en samlet udbetaling (inkl. andre ydelser og indtægter), som er større end din hidtidige pensionsgivende løn, men det er jo rimeligt nok.

Vi ændrer også på basisdækningen ved tab af erhvervsevne, således at denne fremover udgør 40 % af lønnen.

Udover forsikringsdækningen ved tab af erhvervsevne omfatter pensionsordningen præmiefritagelse ved tab af erhvervsevne, og den løsning forbedres også med den nye pensionsaftale.

Udbetaling ved død

Vi forhøjer det basisbeløb som udbetales ved en omfattet Veterinærsygeplejerskes død før pensioneringstidspunktet til 150 % af årslønnen. Beløbet vil være skattefrit ved udbetaling, medmindre du selv ændrer på dette.

Derudover udbetales opsparingssaldoen i tilfælde af dødsfald.

Har du et større behov for sikring af dine efterladte ved din død, kan du vælge at forhøje dette beløb op til 800 % af din årsløn.

Pensionsordningen indeholder også en børnepension til efterladte børn under 21 år, og den årlige ydelse udgør som standard 5 % af din årsløn.

Forsikringssum ved visse kritiske sygdomme

Forsikringssummen ved visse kritiske sygdomme forhøjes til 125.000 kroner.

Som noget helt nyt omfatter forsikringsdækningen også en forsikringssum på 50.000 kroner, og som kommer til udbetaling, hvis dit barn under 21. år får stillet en dæknings-berettiget kritisk sygdoms diagnose.

Forudsætningen for at få forhøjet forsikringsdækninger

Der skal ikke afgives helbredsoplysninger i forbindelse med ændringen, men stigningen i forsikringsrisikoen er bl.a. betinget af, at du ikke er sygemeldt på ændringstidspunktet, samt at du ikke må have søgt eller modtage offentlige helbredsbetingede ydelser eller ansat på særlige skåne vilkår, herunder omfattet af § 56 aftale eller lign. Befinder du dig i denne situation, vil dine nuværende forsikringsdækninger fortsætte uforandret.

Hvad betyder forbedringerne for det jeg betaler til forsikringsdækningerne

Det bliver også billigere. Vi opnår de store forbedringen uden at skulle betale mere for vores forsikringsdækninger. Tværtimod bliver det vi hver især skal betale som pris for forsikringsdækningerne, meget mindre og det betyder at din opsparing vil vokse hurtigere.

Den præcise pris afhænger af din løn, men for de fleste vil det i årligt vil få trukket fra pensionsindbetalingen som ”pris for forsikringsdækningen” falde til i niveau 3.000 til 3.500 kroner. Du kan på www.nordealivogpension.dk se hvor meget du hidtil har betalt som pris for dine forsikringsdækninger.

Derudover har vi fået forhandlet os frem til en prisgaranti med Nordea, som løber frem til 1. januar 2020, og vi har ydermere også fået forhandlet os til en særlig bonusaftale, som betyder, at såfremt vi har færre skadesudbetalinger end summen af det vi betaler som pris for forsikringsdækningerne, så vil vi få andel i dette eventuelle overskud.

Kan jeg samle mine pensionsordninger

Hvis du f.eks. fra tidligere ansættelse har en pensionsordning, du ønsker overført til din VSP pensionsordning, har vi også aftalt med Nordea at de godtgør overførsels omkost-ningerne med op til 2.000 kroner, hvis du ønsker dine pensionsordninger samlet på din pensionsordning hos Nordea Liv & Pension.

Rådgivning eller ønsker om ændringer af din pensionsordning

Den forbedrede pensionsordning virker fra den 1. juli 2016, og du vil i løbet af juli eller august måned modtage en ny dækningsoversigt fra Nordea Liv & Pension.

Du er allerede nu eller når du modtager din nye dækningsoversigter fra Nordea Liv & Pension, meget velkommen til at kontakte vores pensionsmægler RTM Insurance Brokers A/S på telefon nr. 4353 1444 eller mail: pension@RTM.DK for råd og vejledning.

Du er også velkommen til at kontakte vores pensionsmægler hos RTM Mogens Rosengaard på telefon 2632 5131 eller MR@RTM.DK

 

Skematisk oversigt over VSP pensionsordningen pr. 1. juli 2016

 Forsikringstype   Basisdækning  Mulige valg (til samme forholdsmæssige pris)
Månedlig pension ved nedsat erhvervsevne med halvdelen eller mere i mere end 3 måneder  40 % af lønnen   Op til 80 % af lønnen 
RessourceforløbsydelseTillægsydelse til den månedlige pension ved nedsat erhvervsevne og indplacering i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb Maksimal det beløb du ville modtage i ressource-forløbsydelse før modregning for TAE dækningen dog maksimalt hidtidig indkomst efter AMB  
Præmiefritagelse ved nedsat erhvervsevne Aftalt indbetaling  
Ved død – månedlig pension til børn under 21 år* 5 % af lønnen Op til 25 % af lønnen
Opsparingen – ved død før pensionering* Opsparingssaldo  
Sum ved Kritisk Sygdom** 125.000 kroner Op til 645.000 kroner
Sum hvis forsikredes barn under 21 år får en Kritisk Sygdom 50.000 kroner  
Opsparingen til pension (ratepension subsidiært livrente)  Livscyklus baseret opsparing”Aktiv – middel risikoprofil” VækstpensionLink PensionGennemsnitsrente
*       Beløbet er skatte/afgiftspligtigt**   Beløbet er skattefrit

 

Opsparingen til pension / Nordea skifter IT platform mv.

I forbindelse med implementeringen af den nye firmapensionsaftale bliver vores pensionsordninger konverteret til Nordea Liv & Pensions nye IT- og produktplatform.

Som udgangspunkt fortsætter du med den opsparingsform og type, du allerede har valgt i din nuværende pensionsordning.

Vi ved at mange af Veterinærsygeplejerskerne i dag har forskellige valg med hensyn til placering af opsparingen, og en ret stor del har deres opsparing i Nordea Gennemsnitsrente (opsparing med ydelsesgarantier). Denne gennemsnitsrente ordning fortsætter, men dog vil eventuelle stigninger i indbetalingerne fremover blive placeret på en ny gennemsnitsrenteopsparing, som Nordea kalder Højrentepension.

Det er RTM’s anbefaling, at man skal spare op i de mere moderne og bedre livscyklusbaserede investeringsløsninger (i Nordea kaldes denne opsparingsordning Vækstpension), og nyindmeldte placeres da ogå automatisk i Nordea Vækstpension.

Vi forventer, at Nordea Liv & Pension inden udgangen af 2017 vil fremkomme med et overførselstilbud og tilbud om overførselstillæg til bestående forsikrede med opsparing i Nordea gennemsnitsrente.

Det er RTM’s anbefaling, at hvis du i dag indbetaler til gennemsnitsrenteopsparingen, så skal du indtil videre fortsætte med denne opsparingstype, hvilket også er det som automatisk sker. Det skyldes, at vi som nævnt forventer at Nordea Liv & Pension inden udgangen af 2017 vil fremkomme med et overførselstilbud, og hvor det må forventes, at du får tilbudt et ekstra bonusbeløb, når/hvis du giver afkald på dine ydelsesgarantier og flytter opsparingen over i f.eks. Nordea Vækstpension. 

Praktisk forhold som vi ofte får spørgsmål omkring

Det er din arbejdsgiver som skal forestå indbetaling af pensionsbidrag og sørge for til- og afmelding mv.

Men da vi får mange spørgsmål fra jer om disse administrative ting, har vi valgt her at oplyse om dette i dette nyhedsbrev også.

Vejledning om indbetaling af pensionsbidrag

http://www.nordealivogpension.dk/Til+virksomheden/Administrator/Vejledning+til+indbetaling/1554882.html#1

Tilmelding af nye medarbejdere skal ske til RTM straks ved medarbejderens tiltrædelse, idet medarbejderen straks fra ansættelsen er omfattet er pensionsordningen. 

Ved til- og afmelding mv. kan RTM’s selvbetjeningsløsning med fordel benyttes.

Du logger ind via: http://www.rtm.dk/selvbetjening/administrator.html

Account Name:     Selvbetjening

Password:      123456

God fornøjelse med den nye og væsentligt forbedrede pensionsordning

På foreningens vegne

Malene Brendorp Meyer

Formand