Godkendelse af praktiksteder

Før uddannelsen af elever: Godkendelse af virksomheder

Virksomheden skal være godkendt som praktiksted, inden der kan indgås uddannelsesaftaler med elever. Godkendelsen foretages af Det Faglige Udvalg for Veterinærsygeplejeuddannelsen.

Det Faglige Udvalg

Det Faglige Udvalg er et paritetisk udvalg udpeget af arbejdsmarkedets parter, hhv. Den Danske Dyrlægeforening (2 dyrlæger) og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening (2 veterinærsygeplejersker). Udvalgets opgave er, udover at godkende praktiksteder, at sørge for, at uddannelsen lever op til bekendtgørelsen og løbende tilpasses arbejdsmarkedets krav. Informationer herom får Det Faglige Udvalg via deltagelse i det årlige Praktikværtmøde, der afholdes af Hansenberg. Derudover aflægger udvalget uanmeldte besøg på praktikpladser.

Det Faglige Udvalg har sekretariatsadresse i Den Danske Dyrlægeforening.

Ansøgning om godkendelse

Retningslinjer for godkendelse som praktiksted, samt skemaer til ansøgning om godkendelse som praktikplads kan downloades på Hansenberg’s hjemmeside hvor de ligger under “For praktikvirksomhederne”.

Ved ansøgning om godkendelse skal der være vedlagt en skitse over klinikken.

Behandlingstiden for godkendelse er ca. 4 uger og godkendelsen gives som oftest for en 5-årig periode. I enkelte tilfælde kan der dog gives godkendelse til uddannelse af en enkelt navngiven elev på en klinik, der ikke kan opnå fuld godkendelse.

På Undervisningsministeriets hjemmeside, www.uvm.dk , er det muligt at downloade både bekendtgørelsen samt vejledningen for Veterinærsygeplejeuddannelsen, så klinikken kan være bekendt med uddannelsen, allerede inden der søges godkendelse.

Uddannelsesaftale

Elever kan kun ansættes på godkendte praktiksteder, hvor elev og arbejdsgiver skal indgå en skriftlig uddannelsesaftale.

Aftaleformularen rekvireres på Hansenberg’s hjemmeside, og returneres også efterfølgende til Hansenberg, når den er underskrevet af både eleven og virksomheden. Aftalen er gældende for hele uddannelsesperioden.

Uddannelsesaftalen giver automatisk ret til optagelse på den teoretiske del af uddannelsen på Hansenberg, samt ret til skolehjemsplads under skoleopholdene, såfremt eleven har mere end 5 kvarters transporttid mellem bopæl og skole og der er søgt rettidigt om skolehjemsplads.