Godkendelse af praktiksteder

Godkendelse af praktikvirksomheder

Virksomheden skal være godkendt som praktiksted, inden der kan indgås uddannelsesaftaler med elever. Godkendelsen foretages af Det Faglige Udvalg for Veterinærsygeplejeuddannelsen.

Det Faglige Udvalg

Det Faglige Udvalg er et paritetisk udvalg udpeget af arbejdsmarkedets parter, hhv. Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (2 dyrlæger) og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening (2 veterinærsygeplejersker). Udvalgets opgave er, udover at godkende praktiksteder, at sørge for, at uddannelsen lever op til bekendtgørelsen og løbende tilpasses arbejdsmarkedets krav. Informationer herom får Det Faglige Udvalg dels via Undervisningsmisisteriet, samt i samarbejde med Hansenberg Organia og ved deltagelse i det årlige Praktikværtmøde, der afholdes af Hansenberg. Derudover aflægger udvalget uanmeldte besøg på praktikpladser.

Det Faglige Udvalg har sekretariatsadresse i Den Danske Dyrlægeforening.

Ansøgning om godkendelse

Retningslinjer for godkendelse som praktiksted, samt skemaer til ansøgning om godkendelse som praktikplads kan downloades på DDD`s hjemmeside under Det Faglige Udvalg

Ved ansøgning om godkendelse skal der være vedlagt en skitse over klinikken.

Behandlingstiden for godkendelse er ca. 4 uger og godkendelsen gives som oftest for en 5-årig periode. I enkelte tilfælde kan der dog gives godkendelse til uddannelse af en enkelt navngiven elev på en klinik, der ikke kan opnå fuld godkendelse.

Uddannelsesaftale

Elever kan kun ansættes på godkendte praktiksteder, hvor elev og arbejdsgiver skal indgå en skriftlig uddannelsesaftale.

Aftaleformularen rekvireres på Undervisningsministeriets hjemmeside og returneres også efterfølgende til Hansenberg, når den er underskrevet af både eleven og virksomheden.

Uddannelsesaftalen giver automatisk ret til optagelse på den teoretiske del af uddannelsen på Hansenberg, samt ret til skolehjemsplads under skoleopholdene, såfremt eleven har mere end 5 kvarters transporttid mellem bopæl og skole og der er søgt rettidigt om skolehjemsplads.

Du kan læse mere om Uddannelsen til Veterinærsygeplejerske på Hansenbergs hjemmeside her

Vejledning til kommende og nuværende praktikvirksomheder