Vedtægter for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening

Formål:

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening forhandler din overenskomst og varetager dine interesser omkring løn og arbejdsforhold, i samarbejde med Landbrug- og Tilsynsfunktionærernes Landssammenslutning og Serviceforbundet.

Vores mål er at:

 • Organisere alle der er beskæftiget som veterinærsygeplejerske/elev og veterinærsygehjælpere eller områder beslægtet hermed i Danmark.
 • Arbejde for de bedst mulige samfunds- og arbejdsmæssige vilkår.
 • Bistå medlemmerne med råd og vejledning vedrørende overenskomstmæssige forhold i deres daglige arbejde.
 • Bistå medlemmerne ved opståede uoverensstemmelser, tvister og konflikter med arbejdsgiverne.
 • Virke for oplysning og uddannelse blandt medlemmerne.
 • Varetage arbejdet i det Faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg for veterinærsygeplejerskeuddannelsen.

Som medlem ejer du også Veterinærsygeplejerskernes Fagforening.

Vi vil opnå dette gennem: 

Tilfredse medlemmer via

 • En stærk overenskomst
 • Bedre løn- og arbejdsforhold
 • Lettilgængelig information
 • Proffesionel rådgivning
 • Fremtidssikring af fagforeningen
 • Videreudvikling af faget

Værdier:

Synlighed – Vi er hvor medlemmerne er

Medlemmet i fokus – Vi lytter til medlemmernes behov og varetager medlemmernes interesser

Udvikling – Vi skaber udvikling til gavn for medlemmerne

Omstillingsparate – Vi har fingeren på pulsen

 

§1 Optagelse af medlemmer

Afdelingens navn er Veterinærsygeplejerskernes Fagforening (VF) under Landbrug- og Tilsynsfunktionærernes Landssammenslutning og tilsluttet Serviceforbundet.

Som medlem optages enhver der er beskæftiget som veterinærsygeplejerske, veterinærsygehjælper, veterinærsygeplejerskeelev eller ansat i en ligestillet funktion iht. Serviceforbundet vedtægter.

§2 Medlemsrettigheder og pligter

Når et medlem skifter arbejdsplads eller bopæl skal dette meddeles til afdelingen.

VF kan kun behandle sager for medlemmer af VF.

Medlemmerne skal ved eventuelle konflikter med arbejdsgiverne, såsom misligholdelse af overenskomster eller nægtelse af udbetaling af optjent løn eller lignende, straks underrette VF.

VF optager da forhandling med arbejdsgiveren. Såfremt der ikke opnås forlig, indberettes sagen til Landssammenslutningen.

Kontingentet reguleres hvert år med virkning fra 1. januar. Kontingentet betales månedsvis forud. Opkrævning af kontingentet sker centralt fra Serviceforbundet.

Et medlem kan ved arbejdsophør, enten ved pensionering (herunder førtidspension) eller ved ophør af efterløn, fortsætte sit medlemskab i forbundet som nydende medlem. Dog forudsætter det, at medlemmet har en anciennitet på mindst 10 år i et LO-forbund, heraf mindst 5 år i Serviceforbundet. Medlemmer, der har en alder, så de kan overgå til folkepension i henhold til de til enhver tid gældende regler herfor, benævnes aldersmedlemmer. Medlemmer der er overgået til førtidspension, benævnes passiv-medlemmer.

Ved udmeldelse af VF er opsigelsen løbende måned plus 1 måned.

§3 Fratagelse af medlemsretten

Et medlem, hvis optagelse har fundet sted som følge af fejlagtige eller manglende oplysninger, kan fratages medlemsretten (forbundets vedtægter)

Et medlem som bliver frataget medlemsretten har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent.

Såfremt et medlem under faglige konflikter optager konfliktramt arbejde er VF med Serviceforbundets forretningsudvalgs tiltrædelse berettiget til straks at eksludere vedkommende af organisationen.

Restance kan medføre sletning iht. Serviceforbundets vedtægter og kan pålægges, at betale skyldig restance ved genindmeldelse.

§4 Eksklusion

Ethvert medlem, der handler uhæderligt, ukollegialt, eller i strid med bestående vedtægter, kan eksluderes på enhver generalforsamling med en majoritet på 2/3 del af de afgivne stemmer. Vedkommende skal gives adgang til generalforsamlingen for at forsvare sig mod de anklagende. Enhver eksklusion skal godkendes af Serviceforbundets forretningsudvalg.

§5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er VF´s højeste myndighed, og er, når den er lovlig indvarslet, beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Der kan ikke på en generalforsamling vedtages noget, der strider imod såvel gældende lovgivning som Serviceforbundets love eller Landbrug- og Tilsynsfunktionærernes Landssammenslutnings vedtægter.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. halvår, hvor beretningen om VF´s virke gives, og det reviderede regnskab forelægges.

Indvarsling til ordinær generalforsamling skal finde sted mindst 14 dage forud ved avertering på www.vspnet.dk samt ved udsendelse af indkaldelser til samtlige medlemmer af VF. Udsendelsen af indkaldelser sker pr. e-mail.

På generalforsamlingen vælges et stemmeudvalg til optælling af stemmerne ved afstemning, såvel ved håndsoprækning som ved skriftlig afstemning.

Ændringer af og tilføjelse til vedtægterne kan kun vedtages af en generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte medlemmer har stemt derfor.

På forlangende kan vedtægtsændringer kræves afgjort ved skriftlig afstemning.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Ved personvalg og forslag i øvrigt, kan dette forlanges afgjort ved skriftlig afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når formanden eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet, eller når mindst 15 % af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Skrivelsen skal indeholde motiveret dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal, med angivelse af dagsorden, indvarsles mindst 8 dage forud ved avertering på www.vspnet.dk samt ved udsendelse af indkaldelser til samtlige medlemmer af VF. Udsendelsen af indkaldelser sker pr. e-mail. Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.

Alle kontingent betalende medlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde.

§6 Generalforsamling – Valg

På årlige ordinære generalforsamlinger vil valgperioden for alle repræsentanter i VF´s bestyrelse være 2 årig.

3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling med undtagelse af formand og næstformand.

Der skal vælges 1 bilagskontrollant samt 1 bilagskontrollantsuppleant for en 2 årig periode i ulige år.

Alle forslag til personvalg kan gives på generalforsamlingen. Der kan stemmes på medlemmer, der ikke selv kan møde op på generalforsamlingen, forudsat at der foreligger skriftligt tilsagn fra den/de pågældende.

Bestyrelsen består af Formand, næstformand, og tre ordinære medlemmer samt 2 suppleanter.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, dog mindst en gang i kvartalet eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. I sidste tilfælde skal samtidig med skriftlig begæring om mødets afholdelse angives grunden hertil.

Udebliver en repræsentant fra bestyrelsesmødet to på hinanden følgende gange uden lovligt forfald, udtræder hun/han af bestyrelsen, og en suppleant indkaldes i hendes/hans sted.

Der føres referater fra VF´s generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

§7 Bestyrelsens funktioner

Bestyrelsen er pligtig til, at varetage VF´s interesser og lede dens virksomhed efter vedtægterne.

Medlemmerne skal ved eventuelle konflikter med arbejdsgiverne, såsom misligholdelse af overenskomster eller nægtelse af udbetaling af optjent løn eller lignende, straks underrette VF.

VF optager da forhandling med arbejdsgiveren. Såfremt der ikke opnås forlig, indberettes sagen til Landssammenslutningen.

Hvor vedtægterne intet foreskriver, træffer bestyrelsen de fornødne afgørelser under ansvar overfor generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører med ansvar for afdelingens daglige drift og virke.

Formanden i VF repræsenterer afdelingen overfor offentligheden og i alle forhold hvor VF kun er repræsenteret ved 1 repræsentant. Et Bestyrelsesmedlem repræsenterer VF i tilfælde af formandens forfald.

Repræsentationen i Landbrug- og Tilsynsfunktionernes Landssammenslutning bestyrelse består af formanden i VF samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

VF varetager hjemmesiden www.vspnet.dk og sponsorater.

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening har hjemsted i Københavns kommune.

§8 Regnskab og revision

VF´s regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december, og regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor.

Der er ansat en bogholder til at varetage foreningens regnskaber.

De valgte bilagskontrollanter skal gennemgå regnskabet og efterse bilag. Enhver regning skal, forinden den udbetales, anvises af forretningsføreren eller formanden for bestyrelsen.

Regnskabet forelægges bestyrelsen hvert kvartal.

Det enkelte medlem hæfter ikke for fagforeningens gældsforpligtelser.

I øvrigt skal såvel VF som dens medlemmer følge de for Landbrug- og Tilsynsfunktionærernes Landssammenslutning og Serviceforbundets til enhver tid gældende vedtægter og bestemmelser.