Vedtægter for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening

VEDTÆGTER FOR VETERINÆRSYGEPLEJERSKERNES FAGFORENING OG LANDSSAMMENSLUTNING 2020

Besluttet på generalforsamlingen den 3. oktober 2020

Vedtægter for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening

Afdelingens navn er Veterinærsygeplejerskernes Fagforening (VF) under Veterinærsygeplejerskernes Landssammenslutning (VL) og tilsluttet Serviceforbundet.
VF har hjemsted i Københavns kommune.

Formål:
Veterinærsygeplejerskernes Fagforening forhandler overenskomst og varetager medlemmernes interesser omkring løn og arbejdsforhold, i samarbejde med Veterinærsygeplejerskernes Landssammenslutning og Serviceforbundet.

Målet er at:
• Organisere alle der er beskæftiget som veterinærsygeplejerske/elev og veterinærsygehjælpere eller områder beslægtet hermed i Danmark.
• Arbejde for de bedst mulige samfunds- og arbejdsmæssige vilkår.
• Bistå medlemmerne med råd og vejledning vedrørende overenskomstmæssige forhold i deres daglige arbejde.
• Bistå medlemmerne ved opståede uoverensstemmelser, tvister og konflikter med arbejdsgiverne.
• Virke for oplysning og uddannelse blandt medlemmerne.
• Varetage arbejdet i det Faglige udvalg og det Lokale uddannelsesudvalg for veterinærsygeplejerskeuddannelsen

Som medlem ejer du også Veterinærsygeplejerskernes Fagforening.

Vi vil opnå tilfredse medlemmer via:
. En stærk overenskomst
. Bedre løn og arbejdsforhold
. Lettilgængelig information
. Professionel rådgivning
. Fremtidssikring af fagforeningen
. Videreudvikling af faget

Værdier:
Synlighed – Vi er hvor medlemmerne er.
Medlemmet i fokus – Vi lytter til medlemmernes behov og varetager medlemmernes interesser
Udvikling – Vi skaber udvikling til gavn for medlemmerne
Omstillingsparate – Vi har fingeren på pulsen

§1 Optagelse af medlemmer
Som medlem optages enhver der er beskæftiget som veterinærsygeplejerske, veterinærsygehjælper, veterinærsygeplejerskeelev eller ansat i en ligestillet funktion iht. Serviceforbundet vedtægter.

§2 Medlemsrettigheder og pligter
Når et medlem skifter arbejdsplads eller bopæl skal dette meddeles til afdelingen.
VF kan kun behandle sager for medlemmer af VF.
Medlemmerne skal ved eventuelle konflikter med arbejdsgiverne, såsom misligholdelse af overenskomster eller nægtelse af udbetaling af optjent løn eller lignende, straks underrette VF.
VF optager da forhandling med arbejdsgiveren. Såfremt der ikke opnås forlig, indberettes sagen til Landssammenslutningen.
Kontingentet reguleres hvert år med virkning fra 1. januar. Kontingentet betales månedsvis forud. Opkrævning af kontingentet sker centralt fra Serviceforbundet.
Ved udmeldelse af VF er opsigelsen løbende måned plus 1 måned.

§3 Fratagelse af medlemsretten
Et medlem, hvis optagelse har fundet sted som følge af fejlagtige eller manglende oplysninger, kan fratages medlemsretten (forbundets vedtægter)
Et medlem som bliver frataget medlemsretten har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent.
Såfremt et medlem under faglige konflikter optager konfliktramt arbejde er VF med Serviceforbundets forretningsudvalgs tiltrædelse berettiget til straks at eksludere vedkommende af organisationen.
Restance kan medføre sletning iht. Serviceforbundets vedtægter og kan pålægges, at betale skyldig restance ved genindmeldelse.

§4 Eksklusion
Ethvert medlem, der handler uhæderligt, ukollegialt, eller i strid med bestående vedtægter, kan eksluderes på enhver generalforsamling med en majoritet på 2/3 del af de afgivne stemmer. Vedkommende skal gives adgang til generalforsamlingen for at forsvare sig mod de anklagende. Enhver eksklusion skal godkendes af Serviceforbundets forretningsudvalg

§5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er VF´s højeste myndighed, og er når den er lovlig indvarslet, beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Der kan ikke på en generalforsamling vedtages noget, der strider imod såvel gældende lovgivning som Serviceforbundets love eller Landssammenslutningens vedtægter.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. halvår, hvor beretningen om VF´s virke gives, og det reviderede regnskab forelægges.
Indvarsling til ordinær generalforsamling skal finde sted mindst 14 dage forud ved avertering på www.vspnet.dk samt ved udsendelse af indkaldelser til samtlige medlemmer af VF. Udsendelsen af indkaldelser sker pr. e-mail.
På generalforsamlingen vælges et stemmeudvalg til optælling af stemmerne ved afstemning, såvel ved håndsoprækning som ved skriftlig afstemning.
Ændringer af og tilføjelse til vedtægterne kan kun vedtages af en generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte medlemmer har stemt derfor.
På forlangende kan vedtægtsændringer kræves afgjort ved skriftlig afstemning.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Ved personvalg og forslag i øvrigt, kan dette forlanges afgjort ved skriftlig afstemning.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når formanden eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet, eller når mindst 15 % af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Skrivelsen skal indeholde motiveret dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal, med angivelse af dagsorden, indvarsles mindst 8 dage forud ved avertering på www.vspnet.dk samt ved udsendelse af indkaldelser til samtlige medlemmer af VF. Udsendelsen af indkaldelser sker pr. e-mail.
Alle kontingent betalende medlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde.

§6 Generalforsamling – Valg

Bestyrelsen består af Formand, Næstformand, og fem ordinære bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

På årlige ordinære generalforsamlinger vil valgperioden for alle repræsentanter i VF´s bestyrelse være 2 årig.

  • Formanden er på valg i ulige år
  • Næstformanden er på valg i lige år
  • 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år
  • 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år
  • Bestyrelsessuppleanterne er på valg i henholdsvis lige og ulige år

Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling med undtagelse af formand og næstformand.
Der skal vælges 1 bilagskontrollant samt 1 bilagskontrollantsuppleant for en 2 årig periode i ulige år.
Alle forslag til personvalg kan gives på generalforsamlingen. Der kan stemmes på medlemmer, der ikke selv kan møde op på generalforsamlingen, forudsat at der foreligger skriftligt tilsagn fra den/de pågældende. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke have økonomiske interesser i den virksomhed de er ansat i.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, dog mindst en gang i kvartalet eller når tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det. I sidste tilfælde skal samtidig med skriftlig begæring om mødets afholdelse angives grunden hertil.
Udebliver en repræsentant fra bestyrelsesmødet to på hinanden følgende gange uden lovligt forfald, udtræder hun/han af bestyrelsen, og en suppleant indkaldes i hendes/hans sted.
Der føres referater fra VF´s generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

§ 7 Valg af delegerede
På den generalforsamling, der ligger nærmest forud for forbundets ordinære kongres hver 4. år, vælges delegerede til landssammenslutningens delegeretmøde.

§ 8 Formandens funktioner

Formanden skal varetage en formands og kasserers funktioner og er, som ethvert andet medlem, der er betroet nogen af VF´s effekter, ansvarlig for disse efter vedtægterne.
Formanden er bemyndiget til at uddelegere opgaver til ansatte og bestyrelsesmedlemmer. Formanden varetager VF´s daglige arbejde, herunder VF´s regnskabsførelse, og er pligtig til at rette sig efter de af bestyrelsen vedtagne bestemmelser vedrørende funktioner og skal have regnskabet i orden, således at bestyrelsen og bilagskontrollanten kan efterse dette til enhver tid. Ligeledes skal regnskabet i revideret stand forelægges bestyrelsen før den ordinære generalforsamling.

§9 Bestyrelsens funktioner
Bestyrelsen er pligtig til, at varetage VF´s interesser og lede dens virksomhed efter vedtægterne.
Hvor vedtægterne intet foreskriver, træffer bestyrelsen de fornødne afgørelser under ansvar overfor generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører med ansvar for afdelingens daglige drift og virke.
Formanden i VF repræsenterer afdelingen overfor offentligheden og i alle forhold hvor VF kun er repræsenteret ved 1 repræsentant. Næstformanden eller et Bestyrelsesmedlem repræsenterer VF i tilfælde af formandens forfald.
Afdelingens bestyrelse varetager også funktionen som bestyrelse for Landssammenslutningen
VF varetager hjemmesiden www.vspnet.dk og sponsorater.

§10 Regnskab og revision
VF´s regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december, og regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor.
Den valgte bilagskontrollant skal gennemgå regnskabet og efterse bilag. Enhver regning skal, forinden den udbetales, anvises af forretningsføreren eller formanden for bestyrelsen.
Regnskabet forelægges bestyrelsen hvert kvartal.
Det enkelte medlem hæfter ikke for fagforeningens gældsforpligtelser.
I øvrigt skal såvel VF som dens medlemmer følge de for Veterinærsygeplejerskernes Landssammenslutning og Serviceforbundets til enhver tid gældende vedtægter og bestemmelser.

§11 Udtræden eller opløsning:
I tilfælde af afdelingens opløsning tilfalder afdelingens ejendele Veterinærsygeplejerskernes Landssammenslutning.

Vedtægter for Veterinærsygeplejerskernes Landssammenslutning:
Landssammenslutningens navn er Veterinærsygeplejerskernes Landssammenslutning (VL)

Navnet kan dog ændres af bestyrelsen til enhver tid.

Formål:
VL`s formål er at samle alle der er beskæftiget som veterinærsygeplejerske/elev og veterinærsygehjælpere eller områder beslægtet hermed i Danmark. VL varetager medlemmernes interesser i overensstemmelse med vedtægter for Serviceforbundet samt arbejder for at bedre medlemmernes løn- og arbejdsforhold.

§1: Landssammenslutningen består af én landsomfattende afdeling.
§2: Den enkeltes medlemskab skal i alle forhold være undergivet afdelingens vedtægter.
§3: Landssammenslutningens højeste myndighed er delegeretmødet, der afholder ordinært møde hvert 4. år forud for Serviceforbundets kongres.
Delegeretmødet består af de delegerede, der repræsenterer Veterinærsygeplejerskernes Landssammenslutning på forbundets kongres.
De delegerede vælges på den afdelingsgeneralforsamling, der ligger nærmest forud for forbundets ordinære kongres.
Forslag, der ønskes behandlet på delegeretmødet, må være indsendt 4 uger forinden delegeretmødets afholdelse.
Dagsorden og indkomne forslag skal udsendes til de delegerede 7 dage før delegeretmødets afholdelse.

§4: Landssammenslutningens ledelse er identisk med afdelingens ledelse.
§5: Ekstraordinært delegeretmøde kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen med 14 dages varsel.
§6: De med landssammenslutningen forbundne udgifter til administration m.v. betales over afdelingens drift.

§7: Udtræden af forbundet kan kun ske i overensstemmelse med Serviceforbundets vedtægt §1.
§8: Det enkelte medlem hæfter ikke for landssammenslutningens gældsforpligtelser.
§9: I tilfælde af Landssammenslutningens opløsning, der skal være vedtaget efter regler for udtræden af forbundet, tilfalder VL´s ejendele og midler Serviceforbundet.