Konflikt FAQ

Konflikt – hvad betyder det for mig?

Lige nu forhandler vi med DA om fornyelse af vores overenskomst, men forhandlingerne er gået i stå, så vi nu desværre må sende første konfliktvarsel.

Vi håber naturligvis på, at arbejdsgiverne kommer til fornuft, og at vi kan blive enige, når vi mødes i Forligsinstitutionen.

Men vi ved, at du har en masse spørgsmål, derfor får du her svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål om konflikt i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

Afspadsering

Du kan ikke afspadsere, mens konflikten løber.

Er du på afspadsering, når konflikten starter, afbrydes afspadseringen, og du deltager i konflikten fra konfliktens begyndelse.

Hvis du har aftalt afspadsering, der skal begynde efter, at konflikten er startet, bliver afspadseringen suspenderet.

Flextidsordninger er også suspenderet under konflikten. Overskydende timer på flexsaldoen gemmes til efter konfliktens ophør.

Anciennitet

Du optjener ikke anciennitet, mens konflikten løber. Dette gælder i relation til både opsigelsesvarsel og løn.

Bibeskæftigelse

Du har ret til at fortsætte med en bibeskæftigelse, som du havde, allerede før konflikten startede, men du må ikke arbejde mere, end før konflikten. Du skal være opmærksom på, om bibeskæftigelsen ligger inden for det konfliktramte område.

Dagpenge

Der kan ikke udbetales arbejdsløshedsdagpenge til deltagere i en konflikt, men helt ledige modtager normalt arbejdsløshedsdagpenge uændret under konflikten, ligesom ledige, der bliver syge, er berettiget til sygedagpenge fra kommunen.

Ledige, der holder ferie, når konflikten bryder ud, er berettiget til uændret at holde ferie med feriedagpenge. For yderligere information kontakt Min A-kasse.

Supplerende dagpenge

Hvis du får supplerende dagpenge i a-kassen, men bliver konfliktramt, kan du ikke få dagpenge fra a-kassen, så længe konflikten løber. Du skal i stedet have konfliktunderstøttelse som andre medlemmer (hel dag). Der udbetales selvfølgelig ikke dagpenge (a-kasse) for disse dage.

Ikke-konfliktramte medlemmer kan fortsat modtage supplerende dagpenge under konflikten, med mindre a-kassen er lukket i henhold til 65%-reglen.

For yderligere information kontakt Min A-kasse.

Efterløn

Hvis du er efterlønsmodtager, vil du stadig være berettiget til efterløn under en konflikt.

Der kan udstedes efterlønsbevis under en konflikt. Det vil sige, at man godt kan gå på fleksibel efterløn, selv om man er omfattet af en konflikt.

Efterlønsmodtagere, der har valgt at kombinere efterlønnen med arbejde, vil blive omfattet af konflikten, hvis beskæftigelsen er det, men kun for så vidt angår det antal timer, der skulle have været arbejdet under konflikten.

For yderligere vejledning kan du kontakte Min A-kasse.

Efteruddannelse og kurser

Under en konflikt kan du ikke deltage i kurser/efteruddannelse, der indgår i arbejdstiden, eller hvor der ydes tjenestefrihed med løn. Det gælder, uanset om kurset/efteruddannelsen er påbegyndt før konflikten, eller om kurset/efteruddannelsen var planlagt til påbegyndelse under konflikten. Det samme gælder for færdiggørelse af uddannelsen under konflikten.

Eksklusion

Medlemmer, der under strejke eller lockout optager arbejde på en konfliktramt arbejdsplads, forinden strejke eller lockout er erklæret hævet af forbundet, betragtes som ekskluderet af forbundet.

Elever

Elever er ikke omfattet af en arbejdskonflikt.

Elevkontrakter er indgået med henblik på at sikre de pågældende en uddannelse indenfor bestemte tidsterminer, som er fastsat i kontrakten og forudsætter, at arbejdsforholdet ikke afbrydes undervejs.

Elever skal fortsat være beskæftiget med arbejde henhørende under deres oplæringsområde, uanset konflikten.

Ferie

Om du kan afholde ferie, afhænger af om ferien er planlagt til start før eller efter konfliktstart.

Feriestart inden konfliktstart
Hvis du har planlagt at holde ferie med start senest inden konfliktstart, kan ferien afholdes som planlagt, uanset konflikten. Du får udbetalt sædvanlig løn fra din arbejdsgiver under ferien.

Hvis konflikten stadig løber ved feriens afslutning, bliver du omfattet af konflikten, og får konfliktunderstøttelse.

Feriestart efter konfliktstart
Hvis du har planlagt ferie, som starter efter konfliktstart, er ferien suspenderet, og ferien kan ikke afholdes som planlagt. Det gælder, uanset om ferien tidligere er planlagt og aftalt med arbejdsgiver. Du vil derfor heller ikke få udbetalt løn eller feriegodtgørelse for den planlagte ferieperiode. Ferien skal derfor holdes efter konfliktens afslutning.

Ferie begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. En konflikt begynder ved døgnets begyndelse. Dette betyder eksempelvis, at når en konflikt begynder kl. 00.00, og ferien herefter begynder ved arbejdstids begyndelse fx kl. 07.30, kan den ansatte ikke holde sin ferie.

Hvis du er omfattet af konflikten og skal holde ferie helt eller delvis med feriedagpenge fra a-kassen, kan du ikke få udbetalt feriedagpenge fra konfliktens start. Heller ikke selv om ferien er startet inden konflikten. Du får i stedet konfliktunderstøttelse.

Kontakt din rejseforsikring og spørg, om du er dækker, hvis du må aflyse en planlagt rejse.
Hos Alka er reglerne, at du er dækket i forbindelse med konflikt.

Som normalt er det et krav:

  • at du har afbestillingsdækning
  • at du ikke har kendskab til at din ferie bliver suspenderet, da rejsen blev bestilt/betalt.
  • at ferien fortsat er suspenderet 24 timer inden afrejse (Der kan tidligst afbestilles 24 timer før afrejse).

Afholdelse af ferie efter konflikten
Har du fået suspenderet din ferie som følge af konflikten, skal du aftale med din arbejdsgiver, hvornår ferien så kan holdes.

Hvis du på grund af konflikten ikke kan nå at afholde hovedferie og/eller restferie inden udgangen af april måned, har du mulighed for at få udbetalt resterende feriepenge ved afslutningen af ferieåret eller lave en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om at overføre ferien til afholdelse i næste ferieår.

Hvis Forligsinstitutionen udsætter konflikten
Hvis forligsmanden udsætter konflikten, kan du påbegynde ferie i den periode, hvor konflikten er udsat.

Optjening af ferie
En strejke fratager dig ikke ret til allerede optjent ferie, men du optjener ikke ferie og feriegodtgørelse under selve strejken.

Ikke-strejkeramte og ferie
Er din arbejdsplads ikke udtaget til konflikt, bliver din ret til at holde ferie ikke påvirket. Du kan derfor holde ferie efter de almindelige regler i overenskomsten eller ferieloven.

Genansættelse efter strejke

Når en lovlig varslet arbejdsstandsning er iværksat, betragtes dit ansættelsesforholdet som ophørt.

Efter konflikten genindtræder du i dit hidtidige ansættelsesforhold med samme rettigheder og uden afbrydelse af anciennitet – det følger af det såkaldte fortrædigelsesforbud. Forbuddet er et almindeligt arbejdsretligt princip.

Din arbejdsgiver har dog ikke pligt til at genansatte alle, hvis driftsmæssige hensyn taler imod – der skal være tale om en reel arbejdsmangel på grund af driftsmæssige forhold.

Konfliktramt arbejde

Konfliktramte

Hvis du er konfliktramt, må du ikke under konflikten påtage dig andet arbejde, der er konfliktramt. Dette gælder, uanset om der er tale om en konflikt, der er iværksat af forbundet eller af en anden lønmodtagerorganisation.

Ikke-konfliktramte

Hvis du ikke er omfattet af konflikten, må du heller ikke påtage dig konfliktramt arbejde under en af forbundet iværksat strejke, men vægringen må først ske fra det tidspunkt, hvor strejken er iværksat. Du må altså ikke påtage dig andet og mere arbejde, end hvad du sædvanligvis har beskæftiget dig med, ligesom du skal opretholde sædvanligt arbejdstempo.

I begge tilfælde kan du også afholde planlagt ferie, og en arbejdsgiver kan ikke med henvisning til den igangværende konflikt inddrage ferie.

Overarbejde forud for strejkens start må du acceptere, hvis overarbejdet kræves i sædvanligt og rimeligt omfang. Generelt gælder dog, at du ikke bør acceptere overarbejde af større omfang, der er forceret frem alene med henblik på at få udført opgaver, der ellers først skulle have været udført efter strejkens start.

Konfliktunderstøttelse

Hvem kan få konfliktunderstøttelse?
Serviceforbundet udbetaler konfliktunderstøttelse til medlemmer under konflikt. Konfliktunderstøttelsen svarer som udgangspunkt til dagpengesatsen, som i 2022 er 19.351 kroner.

Du kan få konfliktunderstøttelse, hvis du er meldt ind inden konflikten starter, men du kan ikke få konfliktunderstøttelse, hvis du melder dig ind under en konflikt.

Beregnes der skat af min konfliktunderstøttelse?
Ja, det gør der. Vi trækker dine skatteoplysninger automatisk via SKAT, og beløbet bliver indsat på din NemKonto.

Skal jeg betale ATP og arbejdsmarkedsbidrag af konfliktunderstøttelsen?
Nej, du skal ikke indbetale ATP og arbejdsmarkedsbidrag af konfliktunderstøttelse.

Løntilgodehavende

Den løn, du som strejkende har til gode ved strejkens iværksættelse, kan først kræves udbetalt på normalt lønudbetalingstidspunkt.

Opsigelse af stilling

Hvis du har sagt din stilling op før konflikten, så opsigelsesperioden løber under konflikten, bliver du omfattet af konflikten på samme måde som de øvrige kollegaer på arbejdspladsen.

Hvis du siger sin stilling op under en konflikt, skal det ske med det varsel og efter de regler, som står i din overenskomst. Du kan eventuelt bruge følgende formulering:

“Uanset indholdet i en eventuel fortrædigelsesklausul i forbindelse med afslutning af den løbende konflikt, skal jeg herved meddele, at jeg ikke ønsker at fortsætte mit ansættelsesforhold efter udgangen af xx måned. Hvis konflikten afsluttes inden udgangen af xx måned, vil jeg naturligvis genoptage arbejdet fra tidspunktet for konfliktens ophør og indtil xx”.

Orlov

Orlov starter den første dag ved arbejdstids begyndelse. Du kan ikke bevilges og påbegynde orlov under konflikten. Hvis du har påbegyndt orlov, før konflikten begynder, kan orloven fortsættes.

Orlov (tjenestefrihed uden løn)
Hvis du på tidspunktet, hvor konflikten træder i kraft, har orlov uden løn, er du ikke omfattet af konflikten, og du kan fortsætte orloven. Slutter orlovsperioden under konflikten, deltager du herefter i konflikten som alle andre, der er udtaget til konflikt, og du får konfliktunderstøttelse.

Orlov (tjenestefrihed med løn)
Hvis du har orlov med løn, er du omfattet af konflikten. Indtræder konflikten, mens du har orlov, afbrydes orloven, og du får konfliktunderstøttelse.

Prøveansatte

Du er også omfattet af konflikten, hvis du er ansat på prøve. Når du genoptager arbejdet efter strejkens ophør, bliver din prøvetid forlænget med det antal dage, strejken har varet.

Studerende

Hvis du som medlem er studerende og i lønnet praktik, er du som hovedregel ikke omfattet af arbejdskonflikt, selvom du er ansat på en overenskomst. Du er alene til stede på praktikstedet af uddannelsesmæssige hensyn.

Hvis du er studerende, der er i ulønnet praktik eller i ulønnet arbejde, er du som hovedregel ikke omfattet af en overenskomst og kan i givet fald ikke være omfattet af en konflikt.

Som studerende skal du arbejde normalt. Det vil sige, at du kun må udføre de uddannelsesrelevante opgaver, som du alligevel ville have varetaget, hvis der ikke var konflikt.

Det er en forudsætning, at du som studerende i praktik fortsat får den nødvendige vejledning af lederen på praktikstedet.

Hvis du er studerende eller studentermedhjælper, der er i et ansættelsesforhold, fordi du har et studiejob ved siden af dit studie, vil du blive berørt af en konflikt på samme måde som øvrige ansatte, hvis du er medlem af en faglig organisation, der er part i konflikten, og du er omfattet af en kollektiv overenskomst, der er genstand for konflikten.

Sygdom

Syg inden konfliktstart
I tilfælde, hvor du er blevet syg, inden konflikten påbegyndes, skal din arbejdsgiver betale løn som sædvanlig indtil tidspunktet for konfliktens indtræden. Under konflikten er din arbejdsgiver ikke forpligtet til at betale løn eller dagpenge i henhold til regler i dagpengeloven. I stedet skal kommunen udbetale sygedagpenge.

Hvis du bliver meldt rask under strejken, skal du have udbetalet konfliktunderstøttelse fra dette tidspunkt.

Syg under konflikt
Hvis du bliver syg under konflikten, har kommunen ikke pligt til at betale sygedagpenge, og din arbejdsgiver har heller ikke pligt til at udbetalte løn. Der vil i stedet blive udbetalt normal konfliktunderstøttelse.

Syg efter konfliktophør
Hvis du er syg efter konfliktens afslutning genindtræder din arbejdsgivers forpligtelse til at betale løn eller sygedagpenge i henhold til dagpengeloven. Du skal give din arbejdsgiver en sygemelding hurtigst muligt ved konfliktens ophør.