Hvad skal du have i løn, når du bliver pålagt kursus?

Kan din arbejdsgiver pålægge dig at deltage i et kursus på en fridag, uden at du skal have merarbejdsbetaling for det? Det har en faglig voldgift netop taget stilling til.

Susanne Fasting

Efter § 13 i overenskomsten optjener veterinærsygeplejersker fra 12 måneder efter uddannelsens afslutning ret til 5 dages betalt efteruddannelse pr. ansættelsesår. Hvis kursusdage falder på fridage (hverdage, weekend og søgn- og helligdage) giver det ikke merarbejdsbetaling eller afspadsering.

Men gælder overenskomstens § 13, når en arbejdsgiver pålægger en veterinærsygeplejerske at deltage i efteruddannelse?

Fagforeningen har rejst en sag, fordi en dyrlægevirksomhed siden 2019 har indkaldt veterinærsygeplejersker til interne kurser med mødepligt, bl.a. på lørdage. Virksomheden har opfattet kurserne som omfattet af § 13 i overenskomsten med hensyn til merarbejdsbetaling og afspadsering mv.

Fagforeningen mente ikke, at pålagte interne kurser er omfattet af § 13, men derimod at medlemmerne skal have merarbejdsbetaling for at deltage på en fridag.

”Vi rejste sagen, fordi vi finder det urimeligt, at veterinærsygeplejerskerne bliver pålagt at deltage i interne kurser på deres fridag lørdag uden at få merarbejdsbetaling eller afspadsering. Det er at misbruge sygeplejerskernes ret til efteruddannelse. Lige nu er det 3 dage om året, men måske ender det med, at virksomheden opbruger medlemmernes ret til alle 5 dages efteruddannelse om året,” forklarer Malene Meyer, formand for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening.

Hvad er en faglig voldgift
En faglig voldgift fungerer lidt som en retssag, hvor der er er en opmand (i dette tilfælde en højesteretsdommer) ved bordenden, og to sidedommere fra fagforeningen og 2 fra arbejdsgiverforeningen.

Den faglige voldgift skal afgøre, hvordan overenskomsten skal fortolkes, hvis fagforening og arbejdsgiverforening ikke kan blive enige.

Under en faglig voldgift har begge parter mulighed for at afgive forklaring.

Hvis der ikke er flertal for en afgørelse, skal afgørelsen træffes af opmanden.

Når den faglige voldgift er afgjort, skal begge parter rette sig efter den.

I denne faglige voldgift skulle opmanden træffe afgørelsen, om § 13 gælder for pålagt efteruddannelse.

Opmandens afgørelse
Opmanden gav desværre ikke Veterinærsygeplejerskernes Fagforening ret.

Opmanden skriver i sin afgørelse:

Det fremgår af overenskomsten, at den efteruddannelse, som veterinærsygeplejersker optjener ret til, skal være faglig relevant for virksomheden, og at den derfor skal aftales med arbejdsgiveren i hvert enkelt tilfælde. Bestemmelsen indebærer, at en veterinærsygeplejerske ikke frit kan vælge sin efteruddannelse, og den udelukker efter sin ordlyd ikke, at arbejdsgiveren kan pålægge sygeplejersken at deltage i en bestemt – faglig relevant – kursus/uddannelse.

Opmanden lagde til grund for sin afgørelse, at baggrunden for bestemmelsen er et fælles ønske hos arbejdsgivere og veterinærsygeplejersker om kompetenceløft for sygeplejerskerne, og at dens formål er at sikre, at sygeplejerskerne kan løse deres opgaver på højt fagligt niveau. Bestemmelsen varetager således ikke kun hensyn til sygeplejerskerne, og det kan derfor ikke i sig selv tillægges betydning, at den er formuleret som en ret for denne personalegruppe.

Opmanden skriver også, at arbejdsgiverens pålæg – bl.a. med hensyn til, på hvilke dage efteruddannelsen ligger – skal ske i overensstemmelse med almindelige ansættelsesretlige principper om saglighed.

Opmanden tog ikke stilling til spørgsmålet om intern og ekstern efteruddannelse.

”Jeg er ærgerlig over, at vi ikke fik medhold. Men omvendt er der faktisk også lyspunkter i afgørelsen, så det var ikke helt forgæves. Jeg hæfter mig særligt ved, at afgørelsen kun kan ses som en klar tilkendegivelse af, at der naturligvis skal betales løn på pålagte kursusdage. Samtidigt hæfter jeg mig ved, at opmanden skriver, at den måde, arbejdsgiverne lægger kursusdagene, skal været saglig og følge almindelige ansættelsesretlige principper, og det betyder efter min vurdering, at der skal være rigtig gode grunde til at pålagte kurser ikke ligger inden for almindelig arbejdstid” siger Malene Meyer, formand for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening. ”Vi kommer til at holde nøje øje med arbejdsgivere, som måtte lade sig inspirere. Hvis vi ser tegn på usaglig brug af fridage til kursus, vil vi straks rejse en ny faglig sag. Arbejdsgiverne sagde i forbindelse med sagen, at de IKKE vil pålægge alle kursusdage på fridage, og de kan roligt regne med, at vi vil huske det.”

Hvad står der i overenskomstens § 13?

§13 – Efteruddannelse

Fra 12 måneder efter uddannelsens afslutning optjener veterinærsygeplejersken ret til fem dages betalt efteruddannelse pr. ansættelsesår. Efteruddannelsen skal være faglig relevant for virksomheden og skal derfor aftales med arbejdsgiveren i hvert enkelt tilfælde.

Ved mangel på relevant efteruddannelse kan kursusdage overføres fra år til år, men kan ikke dermed komme til udbetaling jf. stk. 3.

Kursusdeltagelse, ophold og rejseudgifter afholdes af arbejdsgiveren. Ved rejseudgifter forstås flybillet, togbillet, brobillet/-afgift, benzinudgiften ved kørsel i egen bil og lignende.

Kursusdage, der falder på fridage (hverdage, weekend og søgn- og helligdage), medregnes i afholdte kursusdage, og der ydes ikke godtgørelse i form af merarbejdsbetaling/afspadsering eller for rejse- og kursustid uden for normal arbejdstid.

Stk. 2. For deltidsansatte optjenes ret til efteruddannelse forholdsmæssigt.

Stk. 3. Ikke afholdte kursusdage afregnes ved fratræden med kr. 1.200 pr. dag, dog højst for tre dage, hvoraf ingen må være overførte. Beløbet er skattepligtigt.”

Bestemmelsen fremgår af overenskomstens kap. 7 (”Forsikring, efteruddannelse, sikkerhedsrepræsentant, kørsel samt arbejdsdragt”).