Hvilke muligheder har en arbejdsgiver, når indtjeningen ikke er som den plejer på grund af corona?

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har forhandlet en Trepartsaftale som skal holde hånden under virksomheder og deres ansatte.

I trepartsaftalen kan arbejdsgiver få refunderet 75% af de ansattes løn, dog max. 23.000 kr. pr. medarbejder pr. måned.

I trepartsaftalen hjemsendes mindst 30% af personalet med fuld løn i stedet for at blive opsagt.

Her er reglerne for indgåelse af en trepartsaftale:

Aftalen dækker hele det private arbejdsmarked, og det er hverken en betingelse, at virksomheden er medlem af en arbejdsgiverforening under DA eller at medarbejderne er medlem af en lønmodtagerorganisation under FH.

  • Virksomheden skal stå overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.
  • Denne betingelse behøver kun, at være opfyldt på tidspunktet for indtræden i ordningen.
  • Når virksomheden først er indtrådt i ordningen, kan den godt fortsætte med at være omfattet af ordningen, selvom den ikke længere opfylder en af disse 2 betingelser.
  • Virksomheden skal ved ansøgningen om at indtræde i ordningen med lønkompensation fastlægge, hvornår og hvor længe den enkelte medarbejder er hjemsendt, og perioden skal være sammenhængende.
  • Der kan godt indrapporteres forskellige perioder for hver af medarbejderne. Eksempelvis kan en ansøgning om 3 måneders lønkompensation, indeholde at:
  • 1) medarbejder A arbejder i de første 1½ måneder, hvor medarbejder B er hjemsendt med fuld løn.
  • 2) Medarbejder B arbejder i de sidste 1½ måned, hvor medarbejder A er hjemsendt med fuld løn.

”Er elever/lærlinge omfattet af aftalen?
Der er aftalt en fælles forståelse af på hvilke vilkår elever og lærlinge indgår i trepartsaftalen om lønkompensation. Aftalen betyder at virksomheden, hvis den opfylder betingelserne for at opnå lønkompensation efter den generelle trepartsaftale om lønkompensation, kan få lønkompensation fra Staten med 90 % af elevens/lærlingens løn. Under skoleophold udbetales refusionen som sædvanligt af AUB.

Til forskel fra andre lønmodtagere, der udbetales lønkompensation for, er det ikke en betingelse at eleven/lærlingen hjemsendes. Tværtimod er udgangspunktet, at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar, og at elever og lærlinge derfor skal fortsætte deres uddannelse i virksomheden. Elever og lærlinge kan således kun hjemsendes, hvis det ikke er sundhedsmæssigt, driftsmæssigt eller uddannelsesmæssigt forsvarligt at fortsætte praktikken.

En evt. hjemsendelse fører ikke til forlængelse af den samlede uddannelsestid med mindre dette indstilles af det faglige udvalg. Hvis eleven er i prøvetid, så suspenderes denne, i perioden hvor eleven er omfattet af lønkompensationsordningen.

Eleven/lærlingen får sin sædvanlige løn, men skal i lønkompensationsperioden afvikle 5 fridage efter samme regler som lønmodtagere der er hjemsendt med løn.”

Se spørgsmål og svar om trepartsaftalen her

 

Se alle de 5 hjælpepakker til virksomheder her