Ændringerne i overenskomsten er nu stemt hjem – Se dem her:

Kære medlemmer og kolleger

Ændringerne i overenskomsten  for veterinærsygeplejersker, veterinærsygehjælpere har været til afstemning blandt begge parters medlemmer og er nu afsluttet.

Det blev et stort JA fra begge sider

Vi kan nu skrive selve overenskomsten under og hurtigst muligt få gjort den tilgængelig for jer

MEN indtil da, kan I se de væsentligste ændringer her:

Overenskomsten for veterinærsygeplejersker og veterinærsygehjælpere

Ændringer pr. 01.08.2018:
Lønstigning på kr. 550,00 i basislønnen, dvs.:
Basislønnen for fuldtidsansatte veterinærsygeplejersker stiger til kr. 21.506,00
Basislønnen for fuldtidsansatte veterinærsygehjælpere stiger til kr. 20.256,00

Ændringer pr. 01.08.2019:
Lønstigning på kr. 674,00 dvs.:
Basislønnen for fuldtidsansatte veterinærsygeplejersker stiger til kr. 22.180,00
Basislønnen for fuldtidsansatte veterinærsygehjælpere stiger til kr. 20.930,00

Ændringer pr. 01.08.2020:
Lønstigning på kr. 680,00 dvs.:
Basislønnen for fuldtidsansatte veterinærsygeplejersker stiger til kr. 22.860,00
Basislønnen for fuldtidsansatte veterinærsygehjælpere stiger til kr. 21.610,00

Stigningen i basislønnen er for alle og skal ikke modregnes i jeres tillæg!

Forskudttidstillæg omdøbes til ulempetillæg i overenskomsten
Stigninger i ulempetillæg de næste 3 år:
Fra og med 1. august 2018 forhøjes ulempetillægget til følgende:
Hverdage før kl. 07.00 og efter kl. 18.00 40 kr. pr. time til 41 kr. pr. time.
Lørdag, søn- og helligdage 45 kr. pr. time til 46 kr. pr. time.

Fra og med 1. august 2019 forhøjes ulempetillægget til følgende:
Hverdage før kl. 07.00 og efter kl. 18.00 41 kr. pr. time til 42 kr. pr. time.
Lørdag, søn- og helligdage 46 kr. pr. time til 47 kr. pr. time.
Fra og med 1. august 2020 forhøjes ulempetillægget til følgende:
Hverdage før kl. 07.00 og efter kl. 18.00 42 kr. pr. time til 43 kr. pr. time.
Lørdag, søn- og helligdage 47 kr. pr. time til 48 kr. pr. time.

Derudover gøres ulempetillægget til et pensionsberettiget tillæg, som betyder du skal holde øje med om du får pension af beløbet.

Fremover afregnes der merarbejde for deltidsansatte fra første time pr. dag
Dvs. uanset hvor mange timer du er ansat til pr. uge, er der nu pr. 1. august 2018 ens regler for honorering af merarbejde. Dette har været meget diskuteret blandt medlemmerne og mange har udtrykt deres meninger om, at der burde være mere enkle regler og at merarbejde er merarbejde uanset hvor mange timer man er ansat på. Derfor har vi i forhandlingen vægtet dette punkt ret højt.
Så ved merarbejde efter 1. august 2018 honoreres merarbejde altid med sædvanlig timeløn tillagt 50%, eller afspadsering i forholdet 1:1,5 for de første tre timer og derefter betales et tillæg på 100% eller afspadsering i forholdet 1:2. Der afregnes pr. dag.

Afspadseringstidspunktet aftales mellem arbejdsgiveren og veterinærsygeplejersken. Såfremt der ikke er enighed herom, skal der gives et varsel på en uge.

Ved akut arbejdsmangel i virksomheden kan merarbejdstimer dog varsles til afholdelse med dags varsel, såfremt merarbejdet der afspadseres ikke er oparbejdet i vagt eller indenfor de seneste 3 døgn.

Dette betyder at arbejdsgiver kan bede dig om at afspadsere dagen efter hvis der ikke er arbejde nok i klinikken dagen efter. Altså på samme måde som merarbejdet opstod.

Barsel:
Der er pr. 1. august 2018 aftalt fuld løn under barsel op til en timeløn på 183,09 kr. hvilket svarer til en fuldtidsmånedsløn på 29.354 kr. Dvs. at alle med en timeløn under 183,09 kr. har fuld løn under barsel. Hele beløbet er pensionsberettiget og perioden er 4 ugers graviditetsorlov inden forventet termin og 27 ugers barselsorlov efter fødslen.

Varslet på din arbejdsplan ændres fra mindst 1 måned før ikrafttræden til mindst 28 dage før ikrafttræden. Dette var et ønske fra DA for at ensrette reglerne for planlægningen med dyrlægernes overenskomst.

Der indføres en frivillig mulighed for at fravige overenskomstens maksimale ugentlige arbejdstid og i stedet arbejde efter EU´s arbejdstidsdirektiv.
Ved gensidig aftale kan den ugentlige arbejdstid over en periode på 4 måneder maksimalt udgøre 48 timer i gennemsnit (normalarbejdstimer samt vagt) jf. arbejdstidsdirektivet. Aftalen laves separat fra ansættelseskontrakten og kan tidligst indgås efter 4 måneders ansættelse. Aftalen kan opsiges af medarbejderen eller arbejdsgiveren med et varsel på en måned til ophør på en hvilken som helst dag. Opsigelse er uden konsekvenser for ansættelsesforholdet i øvrigt. Denne bestemmelse ophører automatisk ved overenskomstens udløb.

Ovenstående har været et ønske fra DA for at kunne øge muligheden og fleksibiliteten for de ansatte der også selv ønsker at arbejde flere timer end overenskomsten umiddelbart åbner mulighed for. Dette er også beskrevet af vore egne medlemmer.
Vi har altid sagt nej til dette, men med ovenstående frivillige løsning håber vi på, at imødekomme alle der har lyst til at opspare frihed i nogle perioder mod at arbejde mere i andre.
Misbruges ordningen ophører den af sig selv i 2021.

Der indføres en ny bestemmelse pr. 1. august 2018 hvorefter arbejdsgiver kan modregne i løn hvis en ansat misligeholder sine forpligtelser vedrørende offentlige refusioner, så arbejdsgiver mister refusionen til lønnen.
Dette er i forvejen en forpligtelse man som ansat har og vi synes derfor det er okey at beskrive i overenskomsten.

Der indføres også en ny bestemmelse om at arbejdsgiver skal gives en frist på 30 dage til at rette op på en mangelfuld ansættelseskontrakt før medarbejderen kan tilkendes en godtgørelse herfor. Dette er ikke gældende ved manglende ansættelsesbevis.

Der er sket en del tekstmæssige ændringer i overenskomsten bl.a.:

Nye og bedre eksempler for afregning i vagt

Frihed under barns sygdom hvor barnet indlægges på hospital og i hjemmet og medarbejderen opfylder betingelserne i barselslovens §26 og dermed har ret til dagpenge fra Udbetaling Danmark. Det er teksten om at indlæggelse også kan ske i hjemmet der tilføres. Det er nemlig ikke en lovsikret ret af kunne få fri.

Præcisering af reglerne omkring frihed ved barns første sygedag uden fradrag i lønnen.

Andre småændringer i teksten ved navne og adresseskift mm.

Ved sidste overenskomstforhandling i 2015 nedsatte vi et kontraktudvalg. Vi aftalte som nedenfor:
Der nedsættes et VSP-kontraktudvalg, bestående af formændene for overenskomstens parter, der mødes minimum 2 gange årligt. Udvalget kan dog mødes efter behov, det vil sige en mindre mødefrekvens end 2 årlige møder, men også mere. Endvidere kan udvalget indkalde eksterne mødedeltagere efter behov.

Vi har aftalt at vi sammen udarbejder en kontrakt til brug for dem der tager Fagveterinærsygeplejerske uddannelser i stedet for de forskellige mere eller mindre urimelige kontraktudgaver der har verseret, særligt i foråret op til forhandlingerne.

Overenskomsten for veterinærsygeplejerske-elever

Elever:
Lønstigning for elever, fordelt på 1.-, 2.- og 3. år

1. august 2018 –31. juli 2019        1. august 2019 –31. juli 2020       Fra 1. august 2020
1. år               11.103                                            11.353                                       11.603
2. år              12.251                                            12.601                                       12.951
3. år              14.096                                           14.561                                        15.026

 

Voksen elever over 25 år med godkendt tilskudsaftale:

1. august 2018 – 31. juli 2019        1. august 2019 – 31. juli 2020        Fra 1. august 2020
19.314                                                    19.614                                           19.964

Lønstigningerne pr. 1. august er aftalt til følgende:

2018
• Trin 1: 244 kr. pr. måned
• Trin 2: 344 kr. pr. måned
• Trin 3: 459 kr. pr. måned
Voksenelever: 294 kr. pr. måned
2019
• Trin 1: 250 kr. pr. måned
• Trin 2: 350 kr. pr. måned
• Trin 3: 465 kr. pr. måned
Voksenelever: 300 kr. pr. måned 2020
• Trin 1: 250 kr. pr. måned
• Trin 2: 350 kr. pr. måned
• Trin 3: 465 kr. pr. måned
Voksenelever: 350 kr. pr. måned

 

Konklusion på overenskomstforhandlingerne

Højest mulig stigning af basislønnen med lønstigning til alle var det største ønske af de indkomne ønsker fra medlemmerne.

Vi har derfor valgt at forhandle lønstigninger til alle, som samtidig hæver basislønnen hen over overenskomstperioden med 1904 kr. så vi lander på en basisløn på 22.860 kr. i 2020.

Vi har fået simplificeret reglerne om merarbejdsbetaling ved at indføre merarbejdsbetaling for deltidsansatte. Vores gennemsnitlige arbejdstid var i april 2018 på 34,16 timer pr. uge så vi har mange på deltid.

Vi har prioriteret at ulempetillægget stiger og bliver pensionsberettiget. Dette er især prioriteret for de veterinærsygeplejersker der arbejder i nattevagt og dermed har en god del af deres løn i dette tillæg også.

Der var et stort ønske om fuld løn under barsel og dette har vi forhandlet op til en timeløn på 183,09 kr. eller hvad der svarer til en fuldtids månedsløn på 29.354 kr. Vi håber hermed at dække alle på barsel, da vores gennemsnitlige timeløn ligger omkring 166 kr.

Vi har under forhandlingerne snakket rigtig meget om at oprette fritvalgslønkonto, således at ansatte selv ville kunne vælge mellem højere løn eller højere pension. Dette valgte vi til sidst at droppe, da denne løsning ville gå ud over stigningen i basislønnen, at lægge penge i en fritvalgsordning. Med lønstigningerne har alle fået mere i løn og det står alle frit for at indbetale mere på deres pensionsordning. Vi har af denne grund ikke kunnet imødekomme ønsket om at forhøje den procentvise indbetaling til pension som mange havde nævnt i forårets undersøgelse af jeres højeste ønsker til overenskomsten.

Men det betyder, at vi har taget fat i de største medlemsønsker, og vi har forhandlet aftalen så godt, som det har været muligt og har fordelt den samlede stigning på 7,63% samt efterslæb på 0,9% efter de største ønsker.

 

Tak til dig og alle andre medlemmer af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening for jeres input til og støtte i overenskomstforhandlingerne.

Med dit medlemskab er du med til at sikre højst mulig løn og bedst mulige arbejdsforhold for veterinærsygeplejersker i Danmark. Som eksempel kan det nævnes, at antallet af medlemmer i Veterinærsygeplejerskernes Fagforening bl.a. er med til at fastsætte størrelsen af lønrammen, som jo i sidste ende betyder flere lønkroner i din pung 

Med dit medlemskab gør du en forskel!

Venlig hilsen

På forhandlingsudvalgets vegne
Malene Brendorp Meyer

Aut. Veterinærsygeplejerske
Formand for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening

 

Overenskomsterne kan snarest muligt findes på http://vspnet.dk/fagforening/overenskomster/
Der vil de kunne findes de næste 3 mdr. hvorefter de flyttes til medlemssektionen.
Elev-overenskomsten er altid tilgængelig for alle på http://vspnet.dk/elever/overenskomst/